Samlede salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra Metiers nettsteder, herunder www.prince2.no, www.prosjektledelse.no og www.bedreprosjekter.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

1. Parter

Selger er:

Selger blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”.

Kjøper er: det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet /kurset er utsolgt / fullt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

4. Priser

Undervisningstjenester og formidling av slike tjenester er utenfor mva-loven (jfr mva-loven § 3-5 .) Unntaket for undervisningstjenester omfatter også andre varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenesten, f.eks forelesningsdokumentasjon m.m. Alle kurpriser på denne nettsiden er derfor oppgitt uten mva. Alle kostnader knyttet til kjøpet, varer og frakt, vil fremkomme i kjøpsprosessen før man utfører selve betalingen.

5. Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort eller faktura. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli belastet kortet ved bestilling. Faktura utstedes ved kjøp/bestilling og forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

6. Forbrukerkjøp

Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med kredittkort eller faktura. Privatpersoner har angrerett etter angrerettloven. Angrerettskjema kan lastes ned nederst på siden.

7. Betingelser ved påmelding til kurs

8. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet må overbringes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

9. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. I noen tilfeller behandler vi firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet.

10. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo Tingrett som verneting.