Byggenæringens Prosjektskole

Byggenæringens Prosjektskole tilbyr  kurs, sertifiseringer og studier i prosjektledelse som øker bransjens forutsetninger for å gjennomføre flere vellykkede prosjekter.

Bakgrunnen for Byggenæringens Prosjektskole

Byggenæringens Prosjektskole er et resultat av den nasjonale satsingen BA2015 der toneangivende aktører i bransjen går sammen for å forbedre effektiviteten og bærekraftigheten innen bygg- og anleggsnæringen.

Bakgrunnen for initiativet er et behov for et produktivitetsløft i næringen. Mens industri og andre næringer generelt har evnet å øke produktiviteten de siste 10 årene har bygg- og anleggsbransjen opplevd synkende produktivitet.

Økt konkurranse om oppdrag og deltagelse fra internasjonale aktører stiller strengere krav til norsk konkurransedyktighet. Dette krever dynamisk samspill mellom aktørene for å skape felles forståelse og metodikk for prosjektgjennomføring. Et viktig suksesskriterie i denne sammenheng er kompetanseheving. Byggenæringens Prosjektskole er derfor et helhetlig tilbud på etterutdanning innen byggeprosess, prosjekt-, produksjons- og prosjekteringsledelse.

Målsetning

Byggenæringens Prosjektskole skal bidra til et kollektivt kompetanseløft i næringen ved å:

 • La kunnskap utfordre beste praksis for å skape utvikling og forbedring
 • Øke kunnskapen for å møte økende kompleksitet og nye kulturer
 • Bedre sikring av kunnskapsoverføring fra prosjekt til prosjekt
 • Involvere de beste nasjonale og internasjonale fagmiljøene

Innhold

Byggenæringens prosjektskole skal tilby kurs, sertifiseringer og studier som øker bransjens forutsetninger for å gjennomføre flere vellykkede prosjekter.

 • Tilby opplæring der de ledende aktørene i bransjen skolerer bransjen selv
 • Gi et godt og bredt opplæringstilbud, opp til og med masternivå
 • Øke kunnskapen om og bruken av anerkjente metoder og teknikker i prosjektgjennomføring

Nytte for virksomhetene

Bygg og anleggsbransjen livnærer seg av å gjennomføre prosjekter. For å være konkurransedyktig i et marked med internasjonal konkurranse og stadig høyere krav til effektivitet er det viktig med kontinuerlig utvikling av kompetanse. En studie viser at de virksomhetene som jobber systematisk med kompetanseutvikling knyttet til prosjektgjennomføring på 20-30 % innen følgende:

 • kundetilfredshet
 • oppnåelse av tidsmål og “time to market”
 • oppnåelse av kostnadsmål
 • oppnåelse av kvalitets- og ytelsesmål
 • planlegging
 • færre feil og endringer

Nytte for kursdeltakere

Utover nytteeffektene for virksomhetene vil deltakelse på kurs og kompetanseløp bidra positivt for den enkelte kursdeltaker. Erfaringer viser at ressurser som aktivt søker å utvikle seg selv gjennom videreutdanning oppnår følgende:

 • Føl trygghet i prosjektrollen - både som prosjektleder og prosjektmedarbeider
 • Formaliser din prosjektkompetanse gjennom nasjonalt og internasjonalt anerkjente kurs og sertifiseringer
 • Gjør deg mer attraktiv for eksisterende og fremtidige arbeids-/oppdragsgivere i både inn- og utland

De som trener blir best

Resultatene av studier og erfaringene til aktørene som står bak byggenæringens prosjektskole er entydige. Systematisk arbeid med utvikling av kompetanse innen prosjektledelse og prosjektrelaterte kunnskapsområder gir bedre prosjekter, mer tilfredse kunder og til slutt økt lønnsomhet. Dette gjør de som lykkes med prosjektgjennomføring:

 • Bygger prosjektkompetanse systematisk i hele virksomheten
 • Profesjonaliserer prosjektleder-, prosjekteringsleder og produksjonslederrollen
 • Sikrer en enhetlig måte å kjøre prosjekter på (standardisert prosjektprosess)
 • Tydeliggjør ledelsens ansvar gjennom prosjekteierstyring
 • Moderne styringssystem, der man finner alt et sted
 • Fokus på kontinuerlig forbedring forankret i dagens modenhet