Sertifisert prosjektleder for bygg og anlegg

I samarbeid med SKEMA Business School i Frankrike, tilbyr vi Sertifisert prosjektleder for bygg og anlegg - en komplett studie som leder til høyere utdannelse i prosjektledelse.

Studiet består av en rekke kurs som gir deg dypere kunnskap om prosjektledelse og konkrete verktøy som gjør deg i stand til å lykkes som prosjektleder. Etter studiet har du 30 studiepoeng i prosjektledelse og står godt rustet til å planlegge, gjennomføre og evaluere egne prosjekter.

Studieløp

Sertifisert prosjektleder for bygg og anlegg gjennomføres som nettstudier og er delt inn i to bolker som hver består av 3 nettkurs med avsluttende eksamener. Studiet gjennomføres i det tempo du selv ønsker, og passer godt som deltidsstudie.

Kurs som inngår

Kurset i prosjektledelse gir deg unik innsikt i og forståelse for helheten i prosjektfaget. Vi tar deg raskt opp på et nivå hvor du kan bidra som en kvalifisert prosjektressurs med faglig trygghet.

Hvis du allerede har erfaring med prosjekter og prosjektledelse vil kurset i prosjektledelse gi deg en faglig kunnskapsoppdatering med nye knagger å henge erfaringen på.

Prosjektledelse er en målrettet ledelses- og organisasjonsform som utnytter kompetanse og ressurser på tvers av organisasjonen. For å fungere effektivt kreves det at alle som er involvert har tilstrekkelig kunnskap om faget, og at kunnskap og begrepsapparat har en felles forankring.

Læringsmål for kurset

 • Forståelse for helheten i faget prosjektledelse
 • Innsikt i de sentrale begreper, kunnskapsområder og prosesser i prosjektfaget
 • Forståelse for hva som kreves for å lykkes med prosjekter

Innhold i kurset

 • Prosjekter og terminologi
 • Prosjektets faser, prosesser og beslutningsmilepæler
 • Kunde- og leverandørperspektiv
 • Organisering, roller og ansvar, samspill med linjeorganisasjonen
 • Eierstyring av prosjekter
 • Effektmål og resultatmål
 • Aktiviteter ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
 • Usikkerhetsstyring, endringshåndtering og kontraktsstyring
 • Kvalitet i prosjektarbeid
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Realisering gevinster

Å levere et prosjekt er en balansegang. Eiere vil gjerne begrense hvor lang tid det skal ta og hvor mye det skal koste, samtidig som de helst vil ha maksimalt omfang og høyest mulig kvalitet. Å styre prosjektet vel i havn med riktig balanse mellom disse faktorene krever aktiv styring og kontroll av fremdrift og resultater.

Dette kurset formidler teknikker som gir oversikt og forutsigbarhet for både prosjektleder og eiere. Innholdet er i stor grad rettet mot styring av prosjekttrekanten - omfang/kvalitet, tid og kostnader.

Dette lærer du:

 • Hvilke grep som kan tas for å ha oversikt og kontroll over prosjektet
 • Teknikker for å planlegge og kontrollere tid, kostnader og kvalitet
 • Helhetlig forståelse for de mest anerkjente teknikkene for styring av kostnad, tid og omfang og når disse bør brukes

Dette Inneholder i kurset:

 • Etablering av prosjektets gjennomføringsstrategi
 • Omfangsplanlegging og - nedbrytning
 • Etablering av fremdriftsplan
 • Nettverksplanlegging – Planlegging ved bruk av avhengigheter
 • Analyse av fremdriftsplan og beregning av kritisk sti
 • Kostnadsestimering og budsjettering – etablering av S-kurve
 • Fremdriftsmåling
 • Kostnadskontroll og budsjettrevisjoner
 • Inntjent verdi metoden
 • Prognostisering ved bruk av inntjent verdi
 • Endrings- og avvikshåndtering
 • Styring av produktkvalitet

Prosjekter settes i gang for å løse avgrensede oppgaver med klare mål hvor det er en grad av unikhet. Unikheten varierer fra å gjøre noe helt nytt- til å løse en kjent oppgave med et nytt team. Unikheten og påvirkning fra omgivelsene skaper usikkerheter - risiko og muligheter.

At et prosjekt er påvirket av usikkerheter er ingen unnskyldning for å levere et dårlig resultat. Det er like mye en god grunn til å kunne levere et prosjekt bedre enn avtalt. God prosjektledelse og –styring handler om å være i forkant av usikkerhetene og aktivt håndtere, ta hensyn til og utnytte disse under planlegging og gjennomføring. Styring av usikkerhet gir forutsigbarhet. Dette kurset fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for analyse og styring av usikkerhet i prosjekter – selvfølgelig i kombinasjon med god praksis innen prosjektledelse som helhet.

Dette lærer du:

 • Hvordan du med kunnskap om et prosjekts utfallsrom og styring av usikkerhet kan sikre prosjektsuksess
 • Metoder og teknikker for å identifisere, analysere og styre usikkerheter i prosjekt
 • Hvordan usikkerhetsanalyser kan benyttes for å frembringe et godt styrings- og beslutningsunderlag, både for prosjektleder og prosjekteier.

Dette inneholder kurset:

 • Prosjektledelse og styring av usikkerhet
 • Styring av usikkerhet gjennom prosjektets faser
 • Prosess for usikkerhetsanalyser
 • Planlegging og oppfølging av tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko
 • Usikkerhet; tid, kostnader og kontrakter
 • Beregningsmodeller
 • Mennesket i prosessen – hvordan kan vi skape gode gruppeprosesser som er nøkkelen til gode usikkerhetsanalyser?

Kriterier

For å kunne melde deg opp til eksamen for Diplom i prosjektledelse for bygg må du ha fullført de tre første kursmodulene i studiet

Påmelding til eksamen

Du melder deg opp til eksamen ved å ta kontakt med silje.luzajic@metier.no.

Praktisk informasjon om eksamen

Eksamen er nettbasert og gjennomføres i læringsportalen myMetier. Den består av 70 multiple choice spørsmål som skal besvares på 90 minutter. Du vil få fire svaralternativer på hvert spørsmål, og ett av svaralternativene er korrekt.

Innhenting av opplysninger

To uker i forkant av eksamen vil du motta en epost med lenke til et spørreskjema. Spørreskjemaet brukes for å innhente opplysninger knyttet til opptakskrav. Vennligst fyll ut og returner dette umiddelbart, da dette vil bidra til kortere behandlingstid.

Sensur

Sensur tar ca. 6-8 uker med fratrekk fra ferier. Karakterutskriften utstedes av SKEMA Business School og vil bli tilsendt per post til den adressen du oppgir i et spørreskjema du får tilsendt for å dokumentere krav for studiepoeng.

Gjennom dette kurset vil du få innsikt i viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon. I tillegg lærer du sentrale metoder og forutsetninger for å etablere og utvikle et motivert team.

Utfordringer i prosjekter er ofte knyttet til organisatoriske forhold. Riktig organisering og et motivert team er derfor nøkkelen til prosjektsuksess.

Dette lærer du:

 • Viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon
 • Metoder og verktøy for bygging, vedlikehold og ledelse av team
 • Sentrale prinsipper for fungerende team og god teamledelse

Dette inneholder kurset:

 • Organisering og ledelse i prosjekter
 • Makt og innflytelse
 • Den funksjonelle prosjektorganisasjon
 • Den selvstendige prosjektorganisasjon
 • Matriseorganisasjonen
 • Roller og ansvar
 • Rollen som prosjekteier
 • Prosjektlederrollen
 • Prosjektleders ansvar
 • Effektive team
 • Motivasjon
 • Håndtering av interessenter

Kurset gir kunnskap om god praksis i kontraktsstyring. Du får en praktisk tilnærming til kontrakter som ofte gir umiddelbar verdi i prosjekter.

Mangelfulle kontrakter er en av hovedårsakene til at mange prosjekter opplever krevende samarbeidsforhold mellom kontraktspartene og overskridelser av tid og kostnader. Kontraktsstyring innebærer å bruke kontrakten som et styringsverktøy gjennom hele prosjektets livsløp. Fra etablering av rett kontraktsstrategi til oppfølging av egne og kontraktsparters forpliktelser i kontrakten. Manglende profesjonalitet medfører ofte situasjoner hvor man opplever motpart som urimelig. Imidlertid er ofte sannheten at man selv har satt seg i denne situasjonen og at motparten har legitime krav.

Dette lærer du:

 • Forståelse for kontraktens sentrale rolle for å oppnå et godt prosjektresultat
 • Å kunne bruke kontrakter som et effektivt styringsverktøy og forstå hvordan endringer påvirker kontrakten
 • Sentrale metoder og teknikker for å skape et godt forhandlingsklima

Dette inneholder kurset:

 • Prosjekter og kontrakter
 • Kontraktstrategi
 • Kontraktsprosessen
 • Krav til kontrakten
 • Kontraktsdokumenter
 • Kontraktstyper
 • Forhandlinger
 • Kontraktsadministrasjon
 • Endringer
 • Konflikter
 • Internasjonale kontrakter
 • Avslutning av kontrakten

Gjennom en praktisk tilnærming vil du lære mer om beregning av planlagt lønnsomhet, etablering av gevinstplaner, og realisering av gevinster ved bruk av prosjektets leveranser.

Prosjekter gjennomføres for å skape gevinst for virksomheten. Gevinsten avhenger av forholdet mellom nytten som skapes, og innsatsen vi investerer i prosjektet. Ingen prosjekt burde gjennomføres uten at vi har et klart og realistisk bilde over hvilke gevinster vi planlegger å skape, samt en god plan for hvordan disse skal realiseres. Paradoksalt nok er erfaringen at dette området vies svært lite oppmerksomhet i de fleste organisasjoner.

Dette lærer du:

 • Planlegging og realisering av gevinster fra prosjekter
 • Metoder og teknikker for planlegging og analyse av lønnsomhet og gevinster
 • Hvordan du påvirker og styrer realisering av gevinster

Dette inneholder kurset:

 • Fra prosjekt til gevinst
 • Prosjekt som en investering
 • Gevinstplanen
 • Viktige begreper
 • Avkastningskrav
 • Kontantstrøm
 • Tilbakebetalingstid
 • Nåverdimetoden
 • Internrentemetoden
 • Sensitivitetsanalyse
 • Lønnsomhet og usikkerhet
 • Gevinstrealisering

Kriterier

For å kunne melde deg opp til eksamen for Sertifisert prosjektleder for bygg og anlegg må du ha fullført Diplom i prosjektledelse for bygg i tillegg til de tre siste kursmodulene i studiet.

Påmelding til eksamen

Du melder deg opp til eksamen ved å ta kontakt med silje.luzajic@metier.no.

Praktisk informasjon om eksamen

Eksamen er en individuell casebasert eksamen og gjennomføres som en hjemme-eksamen over 14 dager. Du vil få tilsendt oppgaven på epost og vi anbefaler å bruke mellom 15-20 timer på oppgaven.

Innhenting av opplysninger

To uker i forkant av eksamen vil du motta en epost med lenke til et spørreskjema. Spørreskjemaet brukes for å innhente opplysninger knyttet til opptakskrav. Vennligst fyll ut og returner dette umiddelbart, da dette vil bidra til kortere behandlingstid.

Sensur

Sensur tar ca. 10-12 uker med fratrekk fra ferier. Karakterutskriften utstedes av SKEMA Business School og vil bli tilsendt per post til den adressen du oppgir i et spørreskjema du får tilsendt for å dokumentere krav for studiepoeng.

I tillegg til selvstudie og samlinger vil følgende bøker være et godt supplement og bidra til økt forståelse for faget prosjektledelse. Bøkene kan kjøpes av PMI, www.pmi.org, Amazon, www.amazon.com eller Akademika/Norli.

Relevant for hele programmet

 • Meredith, J. M., and Mantel, S. J. Project Management. A managerial approach. Last edition. John Wiley & Sons
 • Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2. 2009. TSO/Cabinet Office. UK
 • Project Management Institutes Body of Knowledge - PMBOK® Guide – 5th Edition
 • APM – Association for project management. 2012. UK. ISO 21500:2012. Guidance on project management

Prosjektledelse - oversikt og innsikt

 • Reve, T., Kolltveit, B., Lereim, J. Prosjekt: Strategi, organisering, planlegging og gjennomføring. Universitetsforlaget
 • Gardiner, P. Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave

Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

 • Rolstadås et al 2014: Praktisk Prosjektledelse – fra ide til gevinst
 • Fleming, Q. W., Earned Value Project Management. PMI.

Styring av prosjektusikkerhet

 • Husby, O., Kilde, H. Usikkerhet som Gevinst. Vestfjorden

Prosjektorganisering og teamutvikling

 • Jessen, S. A. Prosjektadministrative metoder. Gyldendal Akademiske.

Kontraktstyring i prosjekt

 • Fleming, Q. Project Procurement Management: Contracting, Subcontracting, Teaming. PMI.

Gevinstrealisering i prosjekter

 • Mian, M. A. Project Economics and Decision Analysis. PennWell Corporation
 • Samset, K. Prosjekt i tidligfasen: valg av konsept. Tapir
45 000,- Gå til bestilling

Opptakskrav

For å kunne gå opp til et studiepoenggivende kurs må du kunne dokumentere at du tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse eller realkompetanse).

Generell Studiekompetanse

Fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med følgende fag:

 • Norsk (4+5+5 uketimer)
 • Engelsk (5 uketimer)
 • Matematikk (5 uketimer)
 • Naturfag (5 uketimer)
 • Samfunnsfag (6 uketimer): nyere historie (4 timer) og samfunnslære (2 timer)

Realkompetanse

Søkere som har fylt 23 år i opptaksåret og har 5 års fulltids arbeidserfaring eller 5 års kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning. Som arbeidserfaring kan en også regne omsorgsarbeid og militær førstegangstjeneste/ siviltjeneste.