Hvordan velge riktig byggeprosjekt?

Bygg- og anleggsnæringen er en bransje med stor aktivitet og hvor det vil bygges og investeres mye i fremtiden. For å sikre at de riktige prosjektene prioriteres står tidligfasen sentralt.

Suksessen i et byggeprosjekt ligger i å velge riktig prosjekt og sikre en vellykket gjennomføring. Den overordnede målsettingen er å bygge det man behøver til riktig pris. Grunnlaget for dette legges i tidligfasen av prosjektet. Selv om gjennomføringen har vært vellykket, har mange prosjekter vist seg å være mislykket fordi selve konseptet var uhensiktsmessig eller feil. I ettertid snakkes det om at man undervurderte arbeidet i tidligfase.

Velkommen til kurs basert på den praktiske veileder i tidligfase for byggeprosjekter, utviklet av forbedringsprogrammet BA2015. Kurset tar for seg byggeprosjektet fra idé til investeringsbeslutningen er tatt. og gir en helhetlig gjennomgang av faser og beslutningspunkter i tidligfasen sammen med gode verktøy for verdiøkning. Det baserer seg på anerkjent beste prosjektpraksis og presenterer tidligfase på et nivå som gjør det anvendbart for både små og store virksomheter. Hensikten er å velge riktig byggeprosjekt!

Passer kurset for meg?

Målgruppen for kurset er oppdragsgivere og byggherrer i byggeprosjekter. Fokus er rettet mot behov, løsningsalternativer, nytte-kostnad, verdiøkende prosesser og å trygge selve prosjektgjennomføringen.

Hva kommer jeg til å lære?

Kurset tar utgangspunkt i BA2015s tidligfaseveileder som gir en helhetlig og stegvis gjennomgang av viktige faser, prosesser og beslutningspunkter og hensiktsmessig verktøy i tidligfase av byggeprosjekter. 

 • Analyse av behov, mål og krav
  - hvordan definere behov og effekter som ønskes realisert.
 • Mulighetsstudie
  - hvordan identifisere alle muligheter som kan dekke det identifiserte behovet.
 • Alternativanalyse og konseptvalg
  - hvordan analysere muligheter og velge det konseptet som best løser behovet.
 • Videreutvikling av konsept
  - hvordan utarbeide et prosjektforslag med nødvendig detaljering av det foretrukne konseptet
 • Investeringsbeslutning
  - hva bør inngå i en investeringsbeslutning og hvordan være sikker på at man tar rett beslutning

Temaer

 • Prosjektmodell
 • Behov, mål og krav
 • Mulighetsstudier
 • Alternativanalyser
 • Konseptvalg
 • Videreutvikling av konsepter
 • Investeringsbeslutning
 • Prosjektsikring
 • Erfaringsoverføring
 • Benchmarking
 • Prosjektmodenhet
 • Verdiøkende prosesser

Påmelding

Kurset i tidligfase gjennomføres som en dags klasseromskurs.

6 000,- Gå til påmelding