Informasjon om kurset i styring av prosjektusikkerhet

Prosjekter igangsettes for å løse avgrensede oppgaver med klare mål hvor det er en grad av unikhet. Unikheten varierer fra å gjøre noe helt nytt, til å løse en kjent oppgave med et nytt team. Unikheten og påvirkning fra omgivelsene skaper usikkerheter - risiko og muligheter.

At et prosjekt er påvirket av usikkerheter er ingen unnskyldning for å levere et dårlig resultat. Det er like mye en god grunn til å kunne levere et prosjekt bedre enn avtalt. God prosjektledelse og –styring handler om å være i forkant av usikkerhetene og aktivt håndtere, ta hensyn til og utnytte disse under planlegging og gjennomføring. Styring av usikkerhet gir forutsigbarhet.

Dette kurset fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for analyse og styring av usikkerhet i prosjekter – selvfølgelig i kombinasjon med god praksis innen prosjektledelse som helhet.

Læringsmål for kurset

  • Forståelse for hvordan du med kunnskap om et prosjekts utfallsrom og styring av usikkerhet kan sikre prosjektsuksess
  • Kunnskap om metoder og teknikker for å identifisere, analysere og styre usikkerheter i prosjekt
  • Innsikt i hvordan usikkerhetsanalyser kan benyttes for å frembringe et godt styrings- og beslutningsunderlag, både for prosjektleder og prosjekteier.

Innhold i kurset

  • Prosjektledelse og styring av usikkerhet
  • Styring av usikkerhet gjennom prosjektets faser
  • Prosess for usikkerhetsanalyser
  • Planlegging og oppfølging av tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko
  • Usikkerhet; tid, kostnader og kontrakter
  • Beregningsmodeller – Monte Carlo teknikken
  • Mennesket i prosessen – hvordan kan vi skape gode gruppeprosesser som er nøkkelen til gode usikkerhetsanalyser?

Slik lærer du

Du lærer gjennom selvstudie og e-læring. Undervisningen er variert og basert på ekte problemstillinger, med quiz, sjekklister, caseoppgaver med mer. Hvor lang tid du bruker, avhenger av erfaringen du har fra før, men som oftest mellom 15 og 40 timer. Tar du e-læringskurset som en del av studie med eksamen, bruker du gjerne mer tid på forberedelser og anbefalt litteratur.

Kurset i styring av prosjektusikkerhet kan inngå i høyere utdanning

Kurset står på egne ben. I tillegg kan det inngå i Metier Academys studietilbud i prosjektledelse og gi studiepong på bachelornivå.