Informasjon om kurset i praktisk prosjektledelse

En prosjekt bør jobbe for å unngå problemer, ikke løse dem i etterkant. For mange prosjekter blir til ”mens veien gås” og prosjektstyring blir ofte i praksis å rapportere hvordan det gikk. Konsekvensen er unødvendige overskridelser og mangelfulle leveranser. Praktisk prosjektledelse går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten som prosjektetorganisasjonen må forstå for å kunne levere resultater som forventet.

Med utgangspunkt i prosjektmodellen ser man ledelse og styring i et helhetsperspektiv og integrerer alle fagområdene som blir tatt opp i kurset Grunnleggende prosjektledelse. Kurset er praktisk orientert, med fokus på hva prosjekteier, prosjektleder og prosjektdeltaker kan gjøre for å sikre suksess i sin del av prosjektet.

Profesjonell prosjektstyring handler om å ta en aktiv rolle i å finne den mest optimale måten å levere prosjektets mål på og koordinere alle arbeidsoppgaver slik at disse gjennomføres effektivt. Det handler også om å kontinuerlig følge opp situasjonen i prosjektet, slik at man tidlig kan korrigere, før eventuelle usikkerheter, avvik og endringer fører til større negative konsekvenser for prosjektet.

Læringsmål for kurset

Etter avsluttet kurs skal du ha:

 • Tilegnet deg kunnskap om hvordan du i praksis etablerer, planlegger, gjennomfører og avslutter et prosjekt.
 • God kunnskap om hvordan de forskjellige fasene i et prosjekt ledes og styres
 • Fått forståelse for hvilke utfordringer du kan møte som prosjektleder eller prosjekteier og fått innsikt i hvordan disse skal håndteres
 • Forbedret din evne til å håndtere relasjonen til andre aktører i prosjektet
 • Kunnskap om hvordan du i praksis planlegger og følger opp et prosjekt
 • Forståelse for hva som kreves for å lykkes med prosjektstyring
 • Kunnskap om sentrale metoder og teknikker innenfor faget prosjektstyring

Innhold i kurset

 • Prosjektmodell og styringsmodell
 • Hvordan etablere et prosjekt?
 • Styring av prosjektledelseteam og prosjektteam
 • Planlegging av prosjekt, inkludert etablering av strategier og planer
 • Daglig ledelse av prosjektet
 • Administrative rutiner og prosesser
 • Kvalitetsledelse i prosjektet og prosjektavslutning
 • Gevinster og gevinstrealisering

Slik lærer du

Du lærer gjennom selvstudie og e-læring. Undervisningen er variert og basert på ekte problemstillinger, med quiz, sjekklister, caseoppgaver med mer. Hvor lang tid du bruker, avhenger av erfaringen du har fra før, men som oftest mellom 15 og 40 timer. Tar du e-læringskurset som en del av studie med eksamen, bruker du gjerne mer tid på forberedelser og anbefalt litteratur.

Kurset i praktisk prosjektledelse kan inngå i høyere utdanning

Kurset står på egne ben. I tillegg kan det inngå i Metier Academys studietilbud i prosjektledelse og gi studiepong på bachelornivå.