Informasjon om kurset i grunnleggende prosjekt- og oppdragsledelse

Prosjektledelse er en målrettet ledelses- og organisasjonsform som utnytter kompetanse og ressurser på tvers av organisasjonen. For å fungere effektivt kreves det at alle som er involvert har tilstrekkelig kunnskap om faget, og at kunnskap og begrepsapparat har en felles forankring.

Kurset grunnleggende prosjekt- og oppdragsledelse gir deg unik innsikt i og forståelse for helheten i prosjektfaget. Som ny i prosjektfaget vil du raskt komme opp på et nivå hvor du kan bidra som en kvalifisert prosjektressurs med faglig trygghet. Hvis du allerede har erfaring med prosjekter og prosjektledelse vil kurset gi deg en faglig kunnskapsoppdatering med nye knagger å henge erfaringen på.

Læringsmål for kurset

 • Forståelse for helheten i faget prosjektledelse
 • Innsikt i de sentrale begreper, kunnskapsområder og prosesser i prosjektfaget
 • Forståelse for hva som kreves for å lykkes med prosjekter

Innhold i kurset

 • Prosjekter og terminologi
 • Prosjektets faser, prosesser og beslutningsmilepæler
 • Kunde- og leverandørperspektiv
 • Organisering, roller og ansvar, samspill med linjeorganisasjonen
 • Eierstyring av prosjekter
 • Effektmål og resultatmål
 • Aktiviteter ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
 • Usikkerhetsstyring, endringshåndtering og kontraktsstyring
 • Kvalitet i prosjektarbeid
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Realisering gevinster

Slik lærer du

Du lærer gjennom selvstudie og e-læring. Undervisningen er variert og basert på ekte problemstillinger, med quiz, sjekklister, caseoppgaver med mer. Hvor lang tid du bruker, avhenger av erfaringen du har fra før, men som oftest mellom 15 og 40 timer. Tar du e-læringskurset som en del av studie med eksamen, bruker du gjerne mer tid på forberedelser og anbefalt litteratur.

Kurset i grunnleggende prosjekt- og oppdragsledelse kan inngå i høyere utdanning

Kurset står på egne ben. I tillegg kan det inngå i Metier Academys studietilbud i prosjektledelse og gi studiepong på bachelornivå.