Informasjon kurset i eierstyring i prosjekter

Eierstyring i prosjekter – «Project Governance» - er et begrep mange bruker for å tydeliggjøre ledelsens rolle i forhold til prosjekter. Det handler både om å ”gjennomføre de riktige prosjektene” og ”å gjennomføre prosjektene riktig”. Eierstyring representerer knytningen mellom virksomhetens ledelse og prosjektene.

Riktig eierstyring i prosjekter er avgjørende for å :

 • Sikre at ledelsen utøver kontroll, styring og gir støtte i prosjektene på en hensiktsmessig og enhetlig måte som grunnlag for gevinstrealisering
 • Sikre at prosjektene gjennomføres innenfor avtalte rammer
 • Sikre en effektiv ressursutnyttelse i og på tvers av prosjektene

Læringsmål for kurset

 • Forstå hva som menes med eierstyring i prosjekter på virksomhets-/selskapsnivå
 • Forstå prosjekteiers og styringsgruppens rolle og ansvar
 • Forstå hvordan styringsgruppen bør settes sammen
 • Forstå viktigheten av å legge et gjennomarbeidet business case, med tilhørende gevinstrealiseringsplan, til grunn for overordnet styring og ledelse
 • Forstå hvordan man utøver prosjekteierstyring ved hjelp av prosjektmodellen med tilhørende metoder og verktøy

Innhold i kurset

 • Hva menes med eierstyring i prosjekter?
 • Prosjektorganisering
 • Prosjekteier og styringsgruppens rolle
 • Prosjektstrategier og prioritering og realisering av prosjektmål
 • Sammensetning av styringsgrupper
 • Usikkerhetsstyring og fastsettelse/styring av reserver
 • Prosjektmodeller
 • Eierstyrt prosjektsikring

Slik lærer du

Du lærer gjennom selvstudie og e-læring. Undervisningen er variert og basert på ekte problemstillinger, med quiz, sjekklister, caseoppgaver med mer. Hvor lang tid du bruker, avhenger av erfaringen du har fra før, men som oftest mellom 15 og 40 timer. Tar du e-læringskurset som en del av studie med eksamen, bruker du gjerne mer tid på forberedelser og anbefalt litteratur.